Stadgar Aspö Båtklubb

Läs stadgarna som pdf

Klubben bildades 1978 och antog då stadgar för verksamheten. Dessa har reviderats vid ett flertal tillfällen, senast genom beslut av ordinarie årsmötet 2005 och extra årsmöte 15 juli 2005.

§ 1 Aspö Båtklubb
(ABK) är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst på Aspö i Karlskrona kommun.

§ 2 Ändamål och syfte
Klubben är en ideell, allmännyttig förening, vars syfte är att: 
– främja båtlivets verksamhet,
-verka för medlemmarnas trevnad genom olika arrangemang inom klubbens ram,
– tillvarata medlemmarnas frågor rörande bl a verksamheten inom arrendeområdena (hamnområden, uppläggningsplatser mm),
– genom upplysning och information verka för ökad sjösäkerhet, god miljö, gott sjömanskap och gott kamratskap,
– vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.

§ 3 Medlemskap
3.1 Medlemskap kan erhållas efter skriftlig ansökan till styrelsen eller den som styrelsen särskilt utser. Obligatoriska uppgifter är för- och efternamn, födelseår, adress och telefonnummer. Medlemskapet är knutet till enskild person och familjemedlem och det är således inte knutet till båten eller båtplatsen.
3.2 Klubben använder ADB-baserat system för medlemsregister, båttyp, båtplats mm. Det förutsätts att medlem accepterar detta system.
3.3 Hedersmedlem utses av årsmötet efter förslag av styrelsen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
3.4 Medlem som vill utträda ur klubben skall anmäla detta till styrelsen.
3.5 Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid eller efter påminnelse, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben. Styrelsen kan på begäran därom, medge uppskov med avgifters erläggande.
3.6 Medlem som har båt förtöjd eller upplagd inom klubbens arrendeområde är skyldig att ha båten ansvarsförsäkrad.
3.7 Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att klubbens anseende äventyras eller motverkar klubbens syften, kan efter prövning av styrelsen uteslutas ur klubben. Styrelsens beslut skall meddelas den berörde skriftligen och innehålla motivering för beslutet. Medlem har rätt att överklaga uteslutning till årsmötet eller till sitt båtförbund inom tre veckor.

§ 4 Medlemsarbete
Klubben har genom arrendeavtal med Karlskrona kommun iklätt sig ansvar för skötseln av arrendeområdet. Detta medför att klubbens medlemmar behöver anlitas för utförande av ideellt arbete i den omfattning som årsmötet beslutar.

§ 5 Beslutande organ
Klubbens beslutande organ är:
– årsmöte,
– extra årsmöte,
– styrelsen och
– arbetsutskott/VU (verkställande utskott)

§ 6 Verksamhetsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 7 Avgifter
Medlems- och andra avgifter fastställs av årsmöte. Fakturerade avgifter skall vara betalda senast en månad efter fakturadatum. Medlemsavgift erläggs av enskild eller familj. Familjemedlemmar erlägger en medlemsavgift för hela familjen, sammanboende och hemmavarande ungdomar under den gräns Riksidrottsförbundet bestämt (25 år). Familjemedlemmar är de som bor under samma adress. Vad som sägs ovan i § 3 är tillämpligt på alla former av medlemskap.

§ 8 årsmöte
8.1 årsmöte avhålles årligen senast under mars månad.
8.2 Kallelse till årsmöte skall ske senast två veckor före mötet. Datum, tid och plats skall anges i kallelsen. Senast en vecka före mötet skall verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, föredragningslista, inkomna motioner, förslag och framställningar hållas tillgängliga.
8.3 Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
8.4 Dagordningen för årsmötet skall uppta följande punkter:
– fråga om mötets utlysande,
– fastställande av föredragningslista,
– val av ordförande och sekreterare för mötet,
– val av två justeringsmän tillika rösträknare,
– anmälan av föregående årsmötesprotokoll,
– styrelsens verksamhetsberättelse,
– styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning),
– revisionsberättelse – ansvarsfrihet,
– fastställande av klubbens medlems- och övriga avgifter,
– motioner till årsmötet samt av styrelsen förberedda övriga frågor,
– val av ordförande för ett (1) år,
– val av tre ordinarie styrelseledamöter för två(2) år,
– val av två styrelsesuppleanter för ett (1) år,
– val av revisor för två (2) år (se § 10),
– val av en revisorssuppleant för ett (1) år,
– utseende av valberedning bestående av tre ledamöter varav en sammankallande
8.5 Huvudmedlem äger vid årsmöte och extra årsmöte en röst. Röstning med fullmakt medges ej.
8.6 Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisor finner så påkallat eller när 1/3 av klubbens medlemmar gör framställning därom. Kallelse till extra årsmöte utsänds skriftligen senast två veckor före mötet. Kallelse skall innehålla motivering för utlysandet av det extra årsmötet.

§ 9 Styrelsen
9.1 Styrelsen skall representera klubben, vara dess verkställande organ, förbereda inkomna ärenden och motioner till årsmötet, upprätta berättelse om klubbens verksamhet samt föreslå inkomst- och utgiftsstat, förvalta klubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi, ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter, anordna regelbundna medlemsmöten och fortlöpande informera medlemmarna om klubbens aktiviteter. I sin egenskap av verkställande organ äger styrelsen rätt att utfärda ordnings- och andra föreskrifter av olika slag. Sådant beslut kan av medlem överklagas till årsmötet.
9.2 Styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och 2 suppleanter fördelat på bl a: – en ordförande
– en vice ordförande
– en sekreterare
– en kassör
– tre ordinarie ledamöter samt
– två suppleanter
Ordföranden väljs av årsmötet för en tid av ett år. övriga ledamöter väljs för två år i taget på så sätt att hälften väljs jämna år och hälften ojämna år. Suppleanter väljs för en tid av ett år. Styrelsen konstituerar sig själv.
9.3 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott/VU (verkställande utskott), som består av ordföranden, vice ordföranden, kassör och sekreterare.
9.4 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
9.5 Klubbens förtroendevalda, utsedda ledamöter i kommittéer, arbets- och projektgrupper samt särskilt inbjudna har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens möten. Styrelsen kan besluta att vid behandling av viss fråga endast styrelseledamöter och suppleanter har närvaro- och yttranderätt

§ 10 Revision
10.1 Klubbens verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En suppleant väljs för en tid av ett år.
10.2 Kassören skall överlämna för revisionen erforderliga handlingar till revisorerna senast 3 veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast 1 vecka före årsmötet.

§ 11 Valberedning
En valberedning bestående av tre ledamöter jämte en suppleant, väljs av årsmötet. En av ledamöterna skall därvid utses att vara valberedningens ordförande och sammankallande. Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

§ 12 Kommittéer och arbetsgrupper
Stående kommittéer, arbetsgrupper och områdesansvariga kan beslutas och tillsättas av styrelsen. Styrelsen kan även besluta om och tillsätta projekt- och arbetsgrupper för tidsbegränsade uppdrag.

§ 13 Uppgifter till båtförbund
Klubben skall årligen insända av båtförbund begärda uppgifter beträffande klubbstyrelsens sammansättning, klubbens medlemsantal och båtantal enligt senaste årsredovisning.

§ 14 Beslut och val
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet är särskilt föreskriven. Avgörande sker genom öppen omröstning utom i de fall någon begär sluten sådan. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 15 Firmateckning
Klubbens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med kassören eller sekreteraren.

§ 16 Stadgeändring
För ändring av klubbens stadgar fordras beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara ordinarie årsmöte. I kallelse till årsmöte där frågan om stadgeändring beräknas komma upp skall detta anges i kallelsen.

§ 17 Klubbens upplösning
Beslut om klubbens upplösning skall för att vara giltigt fattas med ¾ majoritet av närvarande, röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande årsmöten.