Medlemsinfo

Rubrik

Medlems- och båtplatsavgift för 2021 ska betalas senast 31 mars

Vår kassör Claes Skoglund har skickat ut fakturor på medlems- och båtavgifter för 2021 via mejl. Har du inte fått något mejl, kontakta Claes på telefon 070-546 20 91. Kolla gärna så mejlet inte har hamnat i skräpposten.

Skärpta restriktioner med anledning av Coronapandemin.
Klubbhuset stängt. (nov 2020)

Med anledning av att smittspridningen av coronavirus ökar just nu snabbt i Blekinge har Regionens smittskyddsläkare infört skärpta råd.
Karlskrona kommun har beslutat att inte hyra ut kommunens idrottsanläggningar. Badhus och simhallar håller stängt.

Åtgärderna gäller till att börja med mellan den 11 och 30 november, men tidsperioden kan förlängas. Ingen förening kommer att behöva betala för bokade tider som nu inte går att nyttja.  Föreningar bör också enligt smittskyddsläkaren ta ansvar genom att inte hyra ut sina egna anläggningar till sammankomster eller evenemang.

Vi stänger vårt klubbhus för allt nyttjande.

Styrelsen Aspö Båtklubb

Janne har testat skrovskyddsduk

Våren 2020 fick en medlem i Aspö Båtklubb möjligheten att att testa en skrovskyddsduk. Jan-Åke Blomberg nappade på erbjudandet. Sista helgen i oktober tog Janne upp båten. Då hade hans obehandlade aluminiumbåt legat i sjön och på duken sedan mitten av maj.
Läs mer om skrovskyddsduken, storlekar och priser, på Clean Marines hemsida.

Jannes sammanfattade erfarenheter:

Collage skrovskyddsduk

”Placering av duken mellan bommarna kräver en del jobb för att den ska hamna i rätt läge. Kommer att vara mycket lättare nästa gång när man vet bättre hur man ska gå tillväga. Men å andra sidan – duken är lätt att justera efter att man lagt den i sjön.
Första gångerna man lägger till på duken som väntat lite trögt men efter det faktiskt trevligare att lägga till på duk än utan duk.
Glöm ej att hälla på vatten på duken innan du kör upp första gången.
Var väldigt spänd på att se hur botten såg ut vid upptagning. Båten har legat i hela sommaren och jag har gjort ren aktern 2-3 gånger i sommar (den del som ej skyddats av duken). Se bilderna tagna genast efter upptagning. Jag har ej överhuvudtaget utfört någon skyddsbehandling av botten på båten innan sjösättning.
De delar som skyddats av duken var i princip helt rena från påväxt och krävde väldigt lite arbete med högtryckstvätten.
Att dra upp duken på bryggan var ingen större match för 2 grabbar men lite tungt för en person.
Att högtryckstvätta duken tog mej ca 30 minuter.
Som ni förstår är jag väldigt nöjd med skrovskyddsduken!
Med vänlig hälsning, Janne”


Aspö Båtklubb fick godkänt av kommunens miljötillsyn

Som ett led i Karlskrona kommuns tillsyn av gästhamnar genomfördes en planerad miljöinspektion av Lökanabben i slutet av augusti. Klubbens miljöansvarige Ingvar Eliasson och ytterligare fyra medlemmar ur styrelsen närvarade när kommunens miljöinspektör besökte Aspö.

Vi gick igenom verksamheten i hamnen. Klubben har idag 100 fasta båtplatser och 6 gästplatser. Hamnen har i snitt 400 besökande båtar per år.

Frågor om underhåll av båtar och avfallshantering diskuterades.

Båttvätt förekommer i hamnen men i liten skala. Det noterades att hamnen inte har någon spolplatta eller reningsanläggning. Alla som tar upp båt på slipen får rutinmässigt fylla i uppgifter, bland annat vilken färg som använts på båten.

För avfall finns ett kärl för brännbart och två kärl för osorterad deponi. Under högsäsong räcker inte alltid dessa kärl till eftersom de även används av cykelburna och övriga turister på ön. Möjliga lösningar diskuterades.

I inspektionsrapporten noteras att inget farligt avfall förvaras i hamnen och det inte finns försäljning eller hantering av drivmedel.

På plussidan står att klubben har en miljöansvarig person och att hamnvärdar har daglig tillsyn av anläggningen. Rutiner för skötsel och underhåll finns och klubben har ett egenkontrollprogram.

Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att Aspö båtklubb har goda rutiner för sin verksamhet och god skötsel. Utifrån de uppgifter som lämnats om verksamhetens omfattning kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta om hur hamnverksamheten ska klassas. 

Vi känner oss nöjda med miljöinspektionen som genomfördes i positiv och konstruktiv anda.

Styrelsen


Nu är rampen klar att användas

Nya rampen vid klubbhuset

De sista arbetena på rampen är nu fixade så nu är den godkänd och klar att användas. Livräddningsstegen längst ut kan, när så känns lämpligt, användas som badstege.


Önskar du ”tagg” till klubbhuset?

Låstagg

På grund av att vi har bytt låssystem i klubbhuset krävs nu en ”tagg” för att låsa upp och komma in. Denna tagg kan kvitteras ut för 50 kronors depositionsavgift.

Många medlemmar anmälde sitt intresse före den 1 oktober för att få en tagg under denna första utdelning. Information om när dessa taggar kan kvitteras och hämtas ut kommer att publiceras på hemsidan. 

Har du inte anmält ditt intresse för en tagg men är intresserad av att ha en? 
Det kommer att erbjudas fler tillfällen. Vi återkommer med mer information.

Med vänlig hälsning! Styrelsen ABK


Har du bytt telefonnummer eller mejladress?

Meddela i så fall klubben med ett mejl till abk@aspobatklubb.se 


Information till hamnvärdar 18 maj 2020

Information till hamnvärdar 2020. (pdf)

Instruktioner för hamnvärdar 2020. (pdf)

Exempel på hamnlogg för båtgäster (pdf)


Svenska Sjö annons