Hamnar, avgifter och tjänster

Här finns information om de hamnar vi förvaltar och tjänster som vi erbjuder i hamnarna för såväl medlemmar som gäster. 
Information om priser och avgifter finns i hamnvärdspärmen i Klubbhuset

Observera att då Aspö Båtklubb arrenderar områdena av Karlskrona kommun gäller kommunens hamnordning inom områdena. Karlskrona kommun sätter avgifterna för Gästhamnsverksamheten varje år enligt särskild taxa.
OBS! Anmälningsplikt gäller. 

Tillfällig uthyrning av båtplats

Anmäl till styrelsen om du inte använder din båtplats. Styrelsen hyr då ut den som tillfällig plats till köande. Halva båtplatsavgiften återbetalas året efter under förutsättning att anmälan gjorts innan maj månads utgång.
Båtplats som ej nyttjas av båtägare under tre båtsäsonger i följd förlorar rätten till platsen och avtalet upphör.
Avgiften för tillfällig plats är densamma som för ordinarie plats. 

Tillfälliga platser går till köande i kölistan.  Uthyrning till andra än medlemmar sker ej utan särskilda skäl och beslut fattas av styrelsen.

Båt på land

Vinterplats/förvaring på land för medlemmar gäller från första torrsättningsdatumet tills sista sjösättningsdatumet, avgift 500 kronor/ båt. Båtar, trailers/båtvagnar eller annat material får ej ställas upp utan särskilt tillstånd av styrelsen, varvid separat avgift utgår. Icke medlemmar får ej nyttja arrendeområdet utan att styrelsen fattat beslut om dispens enligt ovan. Beviljas dispens är avgiften första året 1 000 kronor vinter och 1 000 kronor sommar per föremål. Vid längre tid fördubblas avgiften varje år.

Övrig uppställning på land

Båtar eller materiel som ställs upp på land och som ej är att betrakta som vinterförvaring måste anmälas till hamnansvarig innan föremålen ställs upp.

Spårslipen

Nyttjande av spårslip kräver tillstånd och undertecknat avtal via styrelsen eller utsedda slipansvariga, se pärmen i Klubbhuset. 

Båtvagnar

Medlem har rätt att låna båtvagn.

Sliprampen

Sliprampen får användas gratis.

Mastkranen

Mastkranen får användas gratis.
OBS! Maxlast 100 kg